Skip to content

לתוכנית הכנס - לחץ.י כאן

פרטים אישיים

 

* לפניות בנושאים אישיים הקשורים לתשלום הכנס יש לפנות למזכירות הכנסים בין השעות 9:00-16:00 בטל' - 054-6565824

הגשת תקציר
תוכן התקציר עד 250 מילים.
תשלום
0.00

בסיום מילוי הטופס תועברו לאתר מאובטח לצורך ביצוע התשלום. רק לאחר השלמת שלב התשלום, תסתיים ההרשמה.

פרטים עבור חשבונית/קבלה

יש להזין מספר בעל 9 ספרות. במידה והמספר קצר יותר, יש להזין 000 בתחילת המספר.

בסיום מילוי הטופס תועברו לאתר PayPal לצורך ביצוע התשלום. רק לאחר השלמת שלב התשלום, תסתיים ההרשמה.

כדי לאמת שאכן הוזמנת, יש למלא את הקוד שסופק לך ע"י המזמין